Starta aktiebolag under 5 minuter

Dina stiftelsedokument skickas direkt till dig inom 24 timmar. Paketet inkluderar många användbara tjänster för dig som ska starta aktiebolag första gången. Du betalar endast för frakten, 499Kr + moms

  Slipp personligt ansvar

  Lägre skatt med utdelning

  Fulla avdragsrättigheter

  Statligt ansvarsskydd

Fyll i dina uppgifter

Börja här
Börja här

Så beskattas du vid utdelningen.En aktieutdelning är en utbetalning av tillgångar från ett aktiebolag till dess aktieägare och ett sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget. Reglerna om utdelning och kapitalvinst vid försäljning av aktier i fåmansföretag ska förhindra att inkomster som är arbetsinkomster behandlas som kapitalinkomster vid beskattningen. Det är därmed endast motiverat att tillämpa reglerna om en fysisk person, eller någon som är närstående till denne, har varit verksam i företaget.

Reglerna gäller i fem år efter att företaget har upphört att vara ett fåmansföretag. Aktien måste ha varit kvalificerad under den tid företaget var ett fåmansföretag. En aktie anses vara kvalificerad om delägaren som berörs eller någon närstående till delägaren varit "verksam i företaget i betydande omfattning". Med detta menat att personens arbetsinsatser ska ha varit av stor betydelse för resultatet under inkomståret eller något av de fem föregående inkomståren. En aktie kan också vara kvalificerad om delägaren eller närstående till delägaren varit verksam i betydande omfattning under någon del av denna tids period i ett annat ägt fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet. En aktie kan också anses vara kvalificerad om fåmansföretaget äger aktier i något annat fåmansföretag i vilket fåmansdelägaren eller närstående till delägaren varit verksam i betydande omfattning. Detta gäller också om företaget tidigare har ägt aktier i ett annat fåmansföretag av sådant slag och oavsett om det finns något koncernförhållande eller inte.

Men inkomster på aktier som delägaren ägde då företaget upphörde att vara fåmansföretag eller aktier som förvärvats med stöd av sådana aktier omfattas också av reglerna om utdelning. Reglerna om utdelning och kapitalvinst på aktier i fåmansföretag gäller också för dödsbon efter för delägare som har ägt några kvalificerade aktier. Aktierna är kvalificerade även för dödsboet och reglerna gäller som om aktierna fortfarande ägs av delägaren. Delägare i dödsboet jämställs med någon närstående.

Utdelningen från dina aktier kan komma att beskattas i inkomstslagen kapital såväl som tjänst. Utdelning upp till en viss nivå beskattas i inkomstslaget kapital med 20 procent. Den del som överstiger denna nivå kallas gränsbeloppet och beskattas i inkomstslaget tjänst. Gränsbeloppet kan räknas fram på två sätt. Enligt förenklingsregeln eller huvudregeln. Gränsbeloppet beräknas vid årets ingång och tillgodoräknas den som vid den tidpunkten äger andelen. Om du äger aktier i mer än ett fåmansföretag får du bara använda förenklingsregeln i högst ett av företagen.

Förenklingsregeln är ett schabloniserat sätt att räkna gränsbeloppet på. Regeln innebär att du kan ta upp 163 075 kronor som kapitalbeskattad utdelning om du äger alla aktierna i företaget. Det finns en begränsningsregel som gör att du för inkomståret 2017 inte kan beskattas för mer än 5 535 000 kronor. Om du inte utnyttjar ditt gränsbelopp fullt ut när utdelningen sker får du spara resterande del till påföljande år eller till en eventuell försäljning av aktierna under året.

Men när du säljer dina aktier kan kapitalvinsten komma att beskattas både i inkomstslagen kapital och tjänst. Hur mycket som hamnar var beror på hur mycket sparat utdelningsutrymme du har. Den del av kapitalvinsten som ryms inom det sparade utdelningsutrymmet beskattas i inkomstslaget kapital med 20 %. Den del som överstiger det sparade utdelningsutrymmet beskattas i inkomstslaget tjänst, vilket är ca 32 57 % kommunal och statlig inkomstskatt.

Inkomståret 2017 kan man aldrig beskattas för mer än 6 150 000 kronor i inkomstslaget tjänst med anledning av försäljningen.

 

image

admin
Date published: Nov. 15, 2022

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 10:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

Hitta mer information

Starta aktiebolag

Nyhetsartiklar

Om Oss

Kontakta oss


Följ oss på

Loading