Revisor behövs även i en ideell föreningRevisionslagen är begränsad för de ideella föreningarnas att gälla endast om de är skyldiga att upprätta årsredovisning. Bara stora föreningar ställs krav på auktoriserad eller godkänd revisor.

I mindre föreningar är uppdraget som revisor oftast ett förtroendeuppdrag och helt ideellt. Men även om det där inte finns några formkrav, bör man se till att revisorn eller revisorerna uppfyller vissa kvalifikationer. Sådana kvalifikationer kan vara att revisorn har förtroende från samtliga intressenter samt har tillräckliga kunskaper i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden för att kunna utföra sitt uppdrag. Revisorn bör vara oberoende gentemot föreningsledningen, inte omyndig och inte vara försatt i konkurs.

Revisorerna väljs vid årsmötet och är ansvariga inför detta. De har under sitt ansvar att granska ekonomin och göra förvaltningsrevision. Den ekonomiska granskningen omfattar bland annat genomgång och kontroll av räkenskaperna, inventering av tillgångarna, kontroll av att de ekonomiska handlingarna förvaras på ett tryggt och säkert sätt, kontroll av att gällande kontoplan efterlevs, kontroll av att betryggande försäkringar finns tillhanda samt kontroll av att alla skyldigheter mot samhället fullgjorts.

Förvaltningsrevisionen har i huvudsak två syften. Det är att kontrollera att styrelsen har skött förvaltningen på ett riktigt sätt och att undersöka om styrelsens förvaltning stämmer överens med stadgarna, ändamålet i föreningen och föreningsstämmans beslut.

image
David Hagberg  150 visningar
Senast uppdaterad: 2019-04-02 10:35

Starta aktiebolag under 5 minuter

Ditt aktiebolag är klar att användas inom fem arbetsdagar. Paketet inkluderar många användbara tjänster för dig som ska starta aktiebolag första gången. Priset är 499 kr+ moms.

Tips! Du kan testa vår tjänst för att se hur den fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att påbörja en beställning. Betalning sker i sista steget där du först ska godkänna beställningen innan dina färdiga bolagsdokument produceras.

Fyll i dina uppgifter

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 9:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

footer desktop
footer mobile